Vloot 
 
INFORMATION TECHNOLOGY - CONSULTANCY & SOFTWARE DEVELOPMENT
 
   
 

De DAB Vloot is een afdeling van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen en staat in voor:

 • betonning en bebakening van de Westerschelde, in de Belgische kustwateren en aan wal
 • continuĂ« reddings- en sleepdienst voor de Vlaamse Kust
 • ter beschikking stellen van vaartuigen en bemanning voor activiteiten van het Vlaams Gewest en van sommige federale diensten
 • aanbrengen van duidelijke markeringen, verlichting en signalisatie voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer
 • verzorgen van de veerdiensten

Het Vloot Kostensysteem, VKS genoemd, werd volledig door Tauris ontwikkeld en zorgt voor het projectbeheer en kostenopvolging binnen Vloot.

Het VKS bevat twee grote onderdelen:

 • Het projectbeheer zorgt voor de volledige opvolging van een project volgens de regels van de Vlaamse Gemeenschap en dit vanaf het aanvragen en berekenen van de begroting, de goedkeuring, budgetbeheer, aanmaak en opvolging van bestellingen, leveringen en inboeken van de facturen.
 • Het magazijnbeheer zorgt voor de opvolging van de diverse magazijnen, de mutaties en stockbewegingen en produceert de beheerstaat conform de regels van de Vlaamse Gemeenschap.

Het project Vloot Tijdsregistratie, VTR genoemd, werd door Tauris ontwikkeld als onderdeel van het Vloot Management Informatiesysteem (VLOMIS) dat ontwikkeld werd binnen de afdeling Vloot.
Het VTR systeem zorgt voor een uniforme werkwijze voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor betaling van toelagen en vergoedingen van personeelsleden van de DAB Vloot en rapportering van deze gegevens:
 • vertrekkende van de opmaak planning van de bemanning van de schepen
 • registratie van werktijden aan boord van de schepen of bevestiging (en/of correctie) van de planning aan wal
 • verzamelen andere gegevens voor toelagen en vergoedingen van niet-varende personeelsleden
 • opvolging verlof en recuperatieverlof van de varende personeelsleden
 • opmaak CDVU-aangifte en interface met Vlimpers
 • managementrapportering
 • rapportering voor kostprijsberekening.
Dit alles gebeurt binnen het kader van het VPS en andere geldende reglementeringen (bv. continudiensten Oostende, …).


 
                                               Tel.: +32 (0)9 388 63 08 - Mail: info@tauris.be