Algemene voorwaarden 
 
INFORMATION TECHNOLOGY - CONSULTANCY & SOFTWARE DEVELOPMENT
 
   
 
 1. De facturen van Tauris zijn betaalbaar op hun vervaldag.

  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Belgisch Staatblad 7 augustus 2002) en haar uitvoeringsbesluiten.

  Bij gebreke aan tijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur.

 2. De verbintenissen van de bvba Tauris ten gevolge van de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

  Indien de contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van de bvba Tauris in het gedrang mocht komen, is haar aansprakelijkheid en gehoudenheid in elk geval beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten.

  Daarenboven kan Tauris slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle indirecte schade, zoals de gederfde winst, productieverlies, commerciële schade, …

 3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is en blijft Tauris exclusief eigenaar van alle vermogens- en auteursrechten op de door haar ontwikkelde software en programma’s.

 4. Op de overeenkomst tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.

 5. In geval van betwisting zullen enkel de Gentse rechtbanken bevoegd zijn.


 
                                               Tel.: +32 (0)9 388 63 08 - Mail: info@tauris.be